czwartek, 14 grudnia 2023

Dyżur

 

Zarząd ROD „Pod Wierzbami” informuje, że biuro Zarządu będzie czynne w dniu               28 grudnia 2023r w godz. 1430 do 1500

środa, 13 grudnia 2023

Roliczenia za prąd

 

UCHWAŁA nr 56/2023 KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 4 kwietnia 2023r.

w sprawie szczególnych zasad rozliczania w 2023". kosztów energii elektrycznej zużywanej na działkach, w niektórych ROD

Krajowy Zarząd PZD, w związku ze szczególną sytuacją wynikającą z rozwiązań dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej zużywanej w ROD wprowadzonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, postanawia:

Wprowadzić wytyczne w zakresie rozliczania w 2023r. kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD, w których zakup energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w ROD oraz administracji ROD następuje na podstawie wspólnego pomiaru (przy wykorzystaniu podliczników).

Wytyczne stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Z uwagi na znaczący wzrost cen energii elektrycznej na 2023r. wprowadzono rozwiązania, które mają służyć ochronie niektórych odbiorców prądu. Na skutek zabiegów PZD, wprowadzono również mechanizmy obejmuj ące ochroną działkowców.

Zawarte są one w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wprowadzono je nowelizacją ujętą w art. 37 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku).

W efekcie, dla ROD, w których następuje wspólne opomiarowanie (rozliczenie) zużycia energii elektrycznej zużywanej w altanach działkowych i na potrzeby administracji, ustalono limit energii, której zużycie będzie rozliczane wg cen z 2022r. Limit ten określono jako iloczyn 250 kWh i liczby działek w ROD. Zatem za zużyty w ROD prąd, w ilości odpowiadającej iloczynowi 250 kWh i liczbie działek w ROD, rozliczenie nastąpi wg stawek z 2022r. Jeżeli zużycie w ROD przekroczy ten limit, ogród zostanie obciążony wg ceny obowiązujących aktualnie u dostawcy zewnętrznego.

Jednocześnie, ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wprowadzono rozwiązania, zgodnie z którymi, za zużycie energii przekraczające w/w limit, ROD zostanie obciążony wg stawek nie wyższych niż 693 zł (netto) za 1 MWh, powiększonych o koszty przesyłu itp.

Zużycie energii na poszczególnych działkach (altanach działkowych) może być zróżnicowane. Niewątpliwie niektórzy działkowcy zużyją zatem „limit” 250kWh b. szybko, kolejni znacznie później, jeszcze inni mogą go nie wyczerpać. Jednak zużycie na indywidualnej działce, nie jest jedynym, gdzie działkowiec ponosi koszty energii dostarczanej do ROD. W formie opłat ogrodowych działkowcy płacą bowiem za energię zużywaną na potrzeby ogólne ROD. Stąd też pojawia się argument, że nawet jeżeli dany działkowiec nie zużyje „swojego” pakietu tańszego prądu na działce, to powinien mieć możliwość przynajmniej częściowego wykorzystania go, poprzez działanie skutkujące pośrednio obniżeniem opłat ogrodowych.

Różnorodne stany faktyczne, które mogą wystąpić w ROD, powodują, że ze strony zarządów ROD zgłaszane są wątpliwości, wg jakich zasad należy obciążać działkowców. Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając realne możliwość zarządów ROD w zakresie prowadzenia rozliczeń oraz kierując się wskazówkami wynikającymi z rozwiązań zawartych w ustawie, KZ PZD uznał za konieczne wprowadzenie w ROD rozwiązań możliwie najprostszych i jednocześnie, jak najbardziej zbliżonych do zasady „limit 250 kWh przypada na 1 działkę”

W ocenie KZ PZD, osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie poprzez wprowadzenie reguły, zgodnie z którymi po przekroczeniu w 2023r. zużycia energii wykazywanego na podliczniku ponad 250 kWh, działkowiec powinien być rozliczany (za dalsze zużycie) wg ceny energii stosowanej wobec ROD w

Ponadto KZ PZD uznał, że w przypadku, gdyby w ROD w 2023r. łączne zużycie energii na działkach (altanach) okaże się niższe, niż limit przypadający dla ROD (czyli iloczyn 250 kWh i liczby działek w ROD), wówczas pozostała energia w cenie z 2022r. powinna posłużyć rozliczeniu zużycia ogólnoogrodowego. W ten sposób, działkowcy którzy „nie wykorzystają” limitu na swojej działce, przynajmniej częściowo „odzyskają” go w postaci obniżonych opłat ogrodowych. Oczywiście mechanizm ten będzie możliwy do zastosowania jedynie w ROD, w których rozliczenie zużycia na indywidualnych działkach i zużycia na potrzeby ogólnooogrodowe, następuje na podstawie tej samej umowy z dostawcą zewnętrznym.

Wreszcie, w przypadku gdyby suma opłat, wnoszonych przez działkowców z tytułu zużycia energii na indywidualnych działkach w 2023r., okazała się wyższa niż kwota, którą ROD jest obowiązany wpłacić do dostawcy zewnętrznego, zdaniem KZ PZD nadwyżka ta winna być przeznaczona wyłącznie na pokrycie - w kolejnym roku - opłaty energetycznej, o której mowa uchwale nr 285/2015 KZ PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. W ten sposób odpadnie ryzyko stawiania ROD zarzutu czerpania korzyści z ewentualnych nadpłat na rachunkach. Całość środków pochodzących z rozliczeń z działkowcami zostanie bowiem przeznaczona na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, z której korzystają.

W ocenie KZ PZD, powyższe rozwiązanie odpowiada celowi ustawy z dnia 7 października 2022r.. Po pierwsze daje możliwość faktycznego skorzystania z ochrony przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej najszerszej grupie działkowców. Nie bez znaczenia jest również kwestia ograniczenia zużycia energii. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, wprowadzanie limitów na energię w „ochronnej” cenie, miało na celu (pośrednio) skłaniać konsumentów do ograniczenia zużycia energii.

Istotnym argumentem j est również kwestia zapanowania nad rozliczeniami w ROD. Wprowadzony system jest nie tylko spójny, z systemem stosowanym wobec ROD przez dostawcę zewnętrznego, ale również możliwie przejrzysty i łatwy do realizacji. Należy pamiętać, że zarządzane społecznie ROD posiadają ograniczone środki i możliwości w tym zakresie. Stąd nakładanie na zarządy ROD konieczności prowadzenia rozliczeń z tytułu zużycia energii wykraczającego poza zasady, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, byłoby nie tylko pozbawione podstaw prawnych, ale również dysfunkcjonalne.

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

                                                          Prezes

Eugeniusz Kondracki

Załącznik do uchwały nr 56/2023 Krajowego Zarządu PZD

Wytyczne w zakresie rozliczania w 2023r. kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD, w których zakup energii elektrycznej w celujej zuąvcia na potrzeby altan działkowych w ROD i administracji ROD następuje na podstawie wspólnego pomiaru (prą' wykorzystaniu podliczników).

 1 Definicje

Ilekroć w wytycznych jest mowa o:

1.     Ustawie ł— rozumie się przez to ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2.     Dostawcy zewnętrznym ł— rozumie się przez to przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, który jest stroną umowy z ROD.

3.     Limicie indywidualnym ł— rozumie się przez to 250 kWh.

4.     Limicie ROD — rozumie się przez to ilość energii, równą iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD, która zgodnie z ustawą i umową z dostawcą zewnętrznym będzie rozliczana wg stawek z 2022r.

5.     Cena aktualna — stawka za dostawę energii elektrycznej stosowana w 2023r. wobec ROD przez dostawcę zewnętrznego po przekroczeniu limitu ROD.

6.     Podlicznik — rozumie się przez to licznik wykazujący zużycie energii elektrycznej w altanie działkowej (indywidualnej działce w ROD).

7.     Należność działkowca — należność działkowca z tytułu kosztów zużycia energii elektrycznej wykazanego na podliczniku.

8.     Opłata energetyczna — opłata energetyczna, o której mowa w uchwale nr 285/2015 KZ PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

9.     Zużycie energii na potrzeby administracji ROD - zużycie energii na potrzeby zasilania infrastruktury ogrodowej, tj. oświetlenia terenów wspólnych, domów działkowca, dostaw wody itp.

10.                      Koszt energii dla ROD w 2023r. łączny koszt dostawy energii elektrycznej w 2023r. wynikający z faktur wystawianych na ROD przez dostawcę zewnętrznego na podstawie umowy, w oparciu o którą ustalano limit ROD.

Zakres stosowania wytycznych

Wytyczne stosuje się w ROD, które są stroną umowy z dostawcą zewnętrznym, do której stosuje się postanowienia ustawy dotyczące zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru.

Rozliczenie po przekroczeniu limitu indywidualnego

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2023r. wykazywane na podliczniku przekroczy limit indywidualny, rozliczenie zużycia energii elektrycznej ponad limit indywidualny odbywa się wg ceny aktualnej.

Wykorzystanie limitu ROD

1.   Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, w przypadku gdy rozliczenie kosztów energii elektrycznej dokonane na podstawie wskazań podliczników na koniec 2023r. wykaże, że zużycie energii rozliczane w ramach wykorzystania limitów indywidualnych, jest mniejsze niż limit ROD, różnica ta podlega zaliczeniu na potrzeby rozliczenia zużycia energii na potrzeby administracji ROD.

2.   Zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe o ile dostawa energii elektrycznej na potrzeby administracji ROD odbywa się na podstawie tej samej umowy z dostawcą zewnętrznym, co umowa, w oparciu o którą ustalono limit ROD.

3.   Jeżeli koszt energii dla ROD 2023r. okaże się niższy, niż suma wpływów z tytułu należności działkowców oraz kosztów zużycia energii na potrzeby administracji ROD, różnica może być przeznaczona przez zarząd ROD wyłącznie na obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym.

4.   Jeżeli w ROD nie ma możliwości zastosowania zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, a koszt energii dla ROD 2023r. okaże się niższy, niż suma wpływów z tytułu należności działkowców, różnica może być przeznaczona przez zarząd ROD wyłącznie na obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

czwartek, 9 listopada 2023

Opłaty za media 2023

 Do dnia  30.11.2023r należy dokonać opłat za zużytą energię elektryczną i wodę.

Forma płatności bezgotówkowa - tylko przelew bankowy w tytule wpisać numer działki

Konto bankowe do wpłat:  19 8591 0007 0420 0998 3497 0001

 

Wszyscy działkowcy, którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną, pozostali działkowcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną (tel: 505 084 422) w celu uzyskania informacji o kwocie opłat.

czwartek, 2 listopada 2023

Zakręcenie wody

 

Zarząd ROD „Pod Wierzbami informuje, że w dniach

08-09 listopada 2023 r.  

nastąpi zamknięcie dostawy wody.

 

        Zarząd informuje, że po zakręceniu wody prosi się działkowców o odkręcenie zaworów na swojej działce.     czwartek, 19 października 2023

Zakończenie wywozu śmieci

 

ZAKOŃCZENIE WYWOZU ŚMIECI 

Zgonie z umową zawartą z firmą FCC odbiór śmieci kończy się w dniu                                            31 października 2023r.

 

Po tym terminie zakaz przynoszenia śmieci!

niedziela, 15 października 2023

Odwiedziny przedszkolaków

Dnia 4 października odwiedziło Nas miejskie przedszkole nr 58 w Miechowicach w ramach zajęć współpracy ze środowiskiem lokalnym. Działkowcy udostępnili grupie przedszkolaków swoje ogródki oraz opowiadali o pracy w ogrodzie jesienią. Dzieci zostały ugoszczone przez działkowców oraz z chęcią zadawały pytania dotyczące pracy w ogrodzie. Teraz czekamy na dalszą część zajęć z dziećmi wiosną...💖 

niedziela, 8 października 2023

Dzień Działkowca 2023

 

      Zarząd ROD „Pod Wierzbami” w dniu 16 września 2023 r. zorganizował Dzień Działkowca. Imprezę rozpoczęła Prezes ROD ”Pod Wierzbami” Aleksandra Wrzal, która przedstawiła zaproszonych gości na wspólne świętowanie: Przewodnicząca Delegatury Bytomskiej Małgorzata Borysowska, Wiceprezydent Michał Bieda, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Gajowiak.


W tym dniu zostały wręczone dyplomy i upominki otrzymane od Castoramy dla właścicieli najładniejszych działek wyłonionych przez komisję lustracyjną.


I miejsce dla Państwa Teresy i Bolesława - działka nr 4

II miejsce dla Pani Beaty działka nr 104
III miejsce dla Państwa Janiny i Zygmunta – działka nr 24

Wyróżnienia


Wyróżnienie dla Państwa Katarzyny i Mirosława działka nr 25 

Wyróżnienie dla Państwa Stanisławy i Piotra działka nr 58


Wyróżnię za zajęcie IV miejsca w konkursie okręgowym najładniejsza działka dla Państwa Grażyny i Henryka działki 56

         Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę.
 niedziela, 10 września 2023

Msza Św. 2023

 

W niedzielę, tj.10 września 2023 r. w Kościele pw Bożego Ciała w Miechowicach, odbyła się Mszą Św. w intencji działkowców.

Serdecznie dziękujemy za liturgie słowa Księdzu Proboszczowi Henrykowi Oleś oraz podziękowania dla Naszych działkowców za udział podczas Mszy.