poniedziałek, 14 marca 2022

Walne Zebranie 2022

  

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD ROD POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POD WIERZBAMI"

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

  

Które odbędzie się w dniu: 09-04-2022

w ROD "POD WIERZBAMI" W BYTOMIU, Ul. Ks. J. Frenzla 96

Początek obrad:

W I terminie godz. 15:00

W II terminie godz. 15:30

**        Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej     pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez        względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***      Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek             zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez             pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

          

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
11.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
11.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
12. Projekt planu pracy na 2022 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
16.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
16.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
16.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
16.4. Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
17. Uchwalenie podniesienia świadczeń
17.1. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 31-03-2022 do 01-04-2022 w godzinach od: 17:00 do: 18:00 w Biurze Zarządu ROD "Pod Wierzbami"


       Członek Zarządu ROD                                                                     Prezes Zarządu ROD

         Brodowska Marzena                                                                          Anna Burdyszek

                  (podpis)                                                                                             (podpis)