niedziela, 29 marca 2020

Nowe gabloty :)


Mamy to J!

W sobotę zostały zamontowane 4 nowe gabloty ogłoszeniowe, jak zwykle podziękowania dla Pana Henryka, Zbyszka i Mariana.

Panowie na Was zawsze można liczyć Jpiątek, 27 marca 2020

Czasowe ograniczenia w zasadach korzystania z działek w ROD

W związku z wprowadzanymi kolejnymi ograniczeniami związanymi z koronawirusem, Zarząd podjął decyzję o czasowych ograniczeniach w ogrodach działkowych. Na działce może przebywać wyłącznie działkowiec i jego rodzina: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.
Nie można korzystać z terenów wspólnych ROD np. placów zabaw, siłowni plenerowych. Nie dotyczy to korzystania z alei ogrodowych w celu dotarcia do działki.
Zarząd ROD może wydać zgodę na dojazd do działki samochodem, o ile stan i szerokość alei ogrodowych na to pozwala.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Krajowy PZD podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.
Oto najważniejsze zapisy:
§ 1
Wprowadzić ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r.:
1) uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
2) wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice itp., za wyjątkiem wykorzystania alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione zgodnie z pkt 1) ,
3) w ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom docierania do działek bezpośrednio pojazdem mechanicznym.
§ 2
W przypadku przedłużenia terminów ograniczeń wskazanych § 3a ust. 1 rozporządzenia, termin wskazany w § 1 ulega automatycznemu przedłużeniu, do dnia wskazanego w rozporządzeniu.

wtorek, 24 marca 2020

Płatności 2020r.


INFORMACJA
Opłaty obowiązujące do Walnego Zebrania:
Różnice pomiędzy opłatami z 2019 roku, a 2020 roku będą pobierane po Walnym Zebraniu.


1. opłata ogrodowa 1 m2 x 0,50 zł  (np. 500 m2 x 0,50 ) -  250,00 zł 
2. składka członkowska                                                   - 6,00 zł
3. opłata za wywóz śmieci                                               - 8,98 zł
4. opłata energetyczna                                                      - 3,00 zł
5. opłata wodna                                                                - 8,79 zł


RAZEM            działka 500m2                                        -    276,77 zł


W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 przyjmowanie wpłat gotówkowych zostaje wstrzymane, opłaty należy uiszczać na podany nr bankowy:
19 8591 0007 0420 0998 3497 0001
W tytule przelewu należy podać nr działki.
W celu uzyskania kwoty płatności proszę o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem tel. 505 084 422.


czwartek, 19 marca 2020

Opłaty 2020


Zarząd ROD „Pod Wierzbami" zgodnie z uchwałą KZ PZD nr 44/2020 z 11.03.2020 § 2 informuje, że opłaty ogrodowe będą pobierane zaliczkowo według stawek za rok 2019

Różnice pomiędzy opłatami z 2019 roku, a 2020 roku będą pobierane po Walnym Zebraniu.

Wszyscy działkowcy, którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną, pozostali działkowcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną (tel: 505 084 422) w celu uzyskania informacji o kwocie opłat.

Napełnienie wodociągów


Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że dnia 04.04.2020r. (sobota) o godz. 10:00 - 12:00 zostanie napełniony rurociąg wodociągowy na Ogrodzie.

Prosi się wszystkich użytkowników działek o:
- zamontowanie zaworów
- zawory mają być w tym dniu w pozycji zamkniętej
- styropian proszę zachować do jesieni.

Wszystkich działkowców, u których wystąpiły uszkodzenia, kradzieże, prosi się o zabezpieczenie oraz naprawienie powstałych szkód na swojej działce.


W razie stwierdzenia wycieku prosi się o kontakt z:

Henrykiem Sokołem (gospodarz) działka nr 56 tel. 515-256-396

środa, 11 marca 2020

Odwołanie Walnego Zebrania - 21.03.2020r.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 11 marca 2020 r. podjął decyzję o obowiązku odwołania Walnych Zebrań w związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirus COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin.

Zarząd ROD „Pod Wierzbami” pragnie poinformować działkowców o odwołaniu Walnego Zebrania, które miało odbyć się w dniu 21 marca 2020r.

O kolejnym terminie Zebrania działkowcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Link do Uchwały: